Algemene voorwaarden en privacy verklaring voor Visit Oirschot.

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden en onze privacy reglement van Visit Oirschot gevestigd te Oirschot.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden , alsmede de voorwaarden van leveringen en recht op retour.

  • Intellectueel eigendom
  • Leveringen en bestellingen in onze webshop
  • Leveringsvoorwaarden en betalingen
  • Recht op retour en annuleringen van bestellingen
  • Indien van toepassing
  • Wijzigingen

1 – Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Visit Oirschot is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Visit Oirschot.

2 – Leveringen en bestellingen in onze webshop

 
Op al onze leveringen is het Nederlandse recht van toepassing. Wij verkopen en leveren geen dranken aan personen die nog geen 18 jaar zijn. Onder de 25 jaar legitimatie gewenst.
Al onze leveringen vallen onder de normale garantievoorwaarden op dranken en goederen.

3 – Leveringsvoorwaarden en betalingen

 
Al onze leveringen zullen na betaling binnen 2 dagen geleverd worden, mits op voorraad. Bij het bestellen en betalen van artikelen welke toch niet op voorraad blijken te zijn zullen wij dit binnen 2 dagen terugstorten op je rekening.
Zodra een betaling bij ons binnen is gaan wij er direct mee aan de slag, tevens ontvang je direct via de mail een besteloverzicht.
Leveringen van alcohol houdende dranken geschied alleen aan personen van 18 jaar of ouder. Bij aflevering zal om legitimatie worden gevraagd.
Door in te stemmen met een levering verklaart men hierbij de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben.

4 – Recht van retour en annulering van bestellingen

 

Wij kunnen helaas geen dranken, evenement tickets of producten retour nemen via onze webshop.

5 – Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een eis tot levering te claimen.

Visit Oirschot streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden met een vorm van garantie en of aanspraak op juistheid zoals gebruikelijk is in onze fysieke winkel.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Visit Oirschot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

6 – Vrijwaringsverklaring

U verklaart hierbij zijn/haar diensten als ‘model’ en de door u geplaatste media (foto’s c.q. films) te hebben aangeboden aan Visit Oirschot, kantoorhoudende te Oirschot. Onder “Visit Oirschot” wordt in dit verband tevens verstaan aan Visit Oirschot gelieerde ondernemingen en haar rechtsopvolger(s).

U geeft Visit Oirschot onherroepelijk toestemming om de door u geplaatste media (foto’s c.q. films) met zijn/haar beeltenis, zonder zijn/haar voorafgaande en/of aanvullende toestemming en/of (aanvullende) vergoeding en zonder beperking te gebruiken voor interne en externe doeleinden van Visit Oirschot zoals het reproduceren, openbaar maken en/of verveelvoudigen van de productie(s) via alle media van Visit Oirschot, waaronder (maar niet limitatief) het internet (waaronder sociale media kanalen), het intranet, intranet alerts, interne e-mails, lifesizers, posters en stickers.

U verklaart tevens door dit schrijven rechtmatig en voor altijd afstand doet van enig en ieder recht, eigendom of belang dat zij/hij kan hebben of ooit gehad heeft. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij Visit Oirschot te liggen.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij Visit Oirschot vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de ondergetekende. U verklaart Visit Oirschot niet aansprakelijk te kunnen en zullen te stellen voor enig bijschrift en/of voor de strekking van het gebruikte medium en welk bijschrift en/of welke strekking u onwelgevallig zou kunnen zijn of als een inbreuk op u privacy gezien zou kunnen worden, dan wel u enig ander nadeel zou kunnen opleveren.

Visit Oirschot heeft en behoudt het recht van exclusief voordeel, zodat u (noch enig ander persoon in naam of in opdracht van ondergetekende) nooit enig recht, eigendom of enig deel daarvan zal eisen.

U verklaart dat u 18 jaar of ouder ben, dat u de inhoud van deze verklaring heb gelezen en dat u gerechtigd de hierboven beschreven toestemming en vrijwaring mag verlenen.

 

7 – Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ons op deze pagina.

 

8 – Privacy verklaring

Visit Oirschot hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom informeren wij je graag volledig over ons beleid, waarin wordt uiteengezet hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Wij verwerken je gegevens conform de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft.

 

Juridische grondslag

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, geeft je ons van te voren toestemming. Deze gegevens zijn altijd vrijelijk en ondubbelzinnig verkregen persoonsgegevens. Wij gebruiken je gegevens uiterst om je te kunnen informeren of om rapportages voor intern gebruik op te kunnen stellen.

Rechten

Recht op inzage. Je hebt altijd het recht om informatie op te vragen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Via ons contactformulier kun je contact opnemen met Visit Oirschot, wij zullen je dan per mail deze persoonsgegevens verschaffen.

Recht op rectificatie

Zijn persoonsgegevens die wij van je bewaren onjuist? Neem dan via het contactformulier contact met ons op en wij zullen de persoonsgegevens aanvullen en/of wijzigen. Wij zullen je hiervan op de hoogte brengen per mail.

Recht op vergetelheidJe hebt altijd recht om op elk moment de door Visit Oirschot verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Om je gegevens te verwijderen dien je contact op te nemen met Visit Oirschot via ons contactformulier, wij zullen je gegevens dan uit onze database verwijderen en je hiervan op de hoogte brengen per mail.

Recht op bezwaar
Je hebt altijd recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij zullen dan de verwerking van je persoonsgegevens stopzetten in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang. Wil je bezwaar indienen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, wij zullen je bezwaar per mail behandelen.VVV